Current Date: 26 Feb, 2024
Sabke Ram APP

बोलs दुर्गा मईया की जय - अंकुश राजा, शिल्पी राज


बोलs बोलs दुर्गा मईया की जय !
जय जय मईया !
टूटेला असरवा सुन बा अँचरवा धूमिल बा मानावा ना
जियरा के जारेला गांव घर मारेला पिया सभे तानावा ना
अरे जियरा के जारेला गांव घर मारेला पिया सभे तानावा ना
ऐ धनी हो …!
ऐ धनी हो माई के करs पुजनवा सुनर ललनवा होई ना
ऐ सखी हो माई के करबू पुजनवा सुनर ललनवा होई ना !
ललनवा होई ना सुनर ललनवा होई ना
ललनवा होई ना सुनर ललनवा होई ना !
ऐ धनी हो माई के करs पुजनवा सुनर ललनवा होई ना
ऐ सखी हो माई के करबू पुजनवा सुनर ललनवा होई ना !

[म्यूजिक..]


 
इनके पs आस बा मोर विश्वास बा पुरिहे सपनवा ना
सब कुछ भरेला जे भी धनी करेला माई के भजनवा ना
हो हो हो हो ..!
सासु रे ननदिया बोले रोज बोलिया छछने परनवा ना
सोझा नाही ताकेला केहू मुँह ढाकेला एगो रे करनवा ना
ऐ धनी हो माई के करs पुजनवा सुनर ललनवा होई ना
ऐ सखी हो माई के करबू पुजनवा सुनर ललनवा होई ना !

[म्यूजिक..]


 
नव दिन भूख रहs तनिका तू दुख सहs पूरी अरमानवा ना
लड्डूवा बटाई हो सोहर गवाई हो तोहरो अंगनवा ना
हो हो हो हो ..!
पूजबो भवानी के पिया निस्तानी के मीट जईते नमवा ना
अंकुश राजा बोष केकरा के दिहि दोष ईहे बा करमवा ना
ऐ धनी हो माई के करs पुजनवा सुनर ललनवा होई ना
ऐ सखी हो माई के करबू पुजनवा सुनर ललनवा होई ना !
ऐ सखी हो माई के करबू पुजनवा सुनर ललनवा होई ना !!

Singer - अंकुश राजा, शिल्पी राज