Current Date: 22 Mar, 2023
Khatu Shyam APP

List of all Hindi Deities

Shiva, Brahma, Vishnu, Goddesses, Durga,Kali, Lakshmi,Sita,Radha,Saraswati,Gayatri, Ganga, Ganesha, Shani etc.