Current Date: 01 Dec, 2023
Sabke Ram APP

माँ के दरबार चलिए - Kumar Vishu


कोरस :-     जयजयमाँ
    सोनादरबारमाँकाकरलोदीदारमाँका
    सोनादरबारमाँकाकरलोदीदारमाँका
    जयजयमाँ

M:-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
M:-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
M:-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
M:-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिएजयहो

M:-    ऊँचीहैशानमैयाकीभर्तीभंडारमैयाजी
कोरस :-     ऊँचीहैशानमैयाकीभर्तीभंडारमैयाजी
M:-    करतीहैवारेन्यारेझुकतेहैभक्ततिहारे
कोरस :-     करतीहैवारेन्यारेझुकतेहैभक्ततिहारे
M:-    करकेदीदारचलिएचलिएनीचलिएचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
    होहोहोहोहोजयजयमाँहोहोजयहो ....

M:-    मैयाकेखेलनिरालेतरजातेकिस्मतवाले
कोरस :-     मैयाकेखेलनिरालेतरजातेकिस्मतवाले
M:-    दर्शनजोमाँकाकरतेवोहोतेभक्तनिराले
कोरस :-     दर्शनजोमाँकाकरतेवोहोतेभक्तनिराले
M:-    भरदेभण्डारचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिएजयहो

M:-    दरकीहैशाननिरालीतरजातेलाखसवाली
कोरस :-     दरकीहैशाननिरालीतरजातेलाखसवाली
M:-    ज्योतिकेअजबनज़ारेकाटेमाँदुखड़ेसारे
कोरस :-     ज्योतिकेअजबनज़ारेकाटेमाँदुखड़ेसारे
M:-    भक्तोहरबारचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए

M:-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
M:-    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
कोरस :-     चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए
    चलिएनीचलिएमाँकेदरबारचलिए

Singer - Kumar Vishu