Current Date: 01 Dec, 2023
Sabke Ram APP

ॐ नमः शिवाय - लखबीर सिंह लखा |


ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।

नागेश्वराये भस्मांगराये,
गौरिप्रिराये नमः शिवाय,
शशिशेखराये सदासुखाये,
कृष्णेश्वराये नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।

सनातनाये जटाधराये,
त्रिलोचनाये वृषभद्धजाये,
नंदीश्वराये विश्वेश्वराये,
शिवशंकराये नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।

मल्लिकार्जुनाये ओमकारशम्भु,
त्रियम्भकेश्वर रामेश्वराये,
सर्वेश्वराये शिववैधनाथ,
ब्रम्ह्थाधिपाये नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।

शुभंकराये महाबलाये,
भूतेश्वराये डमरुधराये,
सुरसेवितायें मृत्युन्जनाये,
दिगम्बरायै नमः शिवाय
ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।ॐ।

केदारनाथा भीमशंकराये,
श्रीसौम जय महाकालेश्वराये,
नागेन्दहराये नित्याशुभाये,
शरणागतम हर महेश्वराये,
शरणागतम हर महेश्वराये,
शरणागतम हर महेश्वराये।ॐ।

Singer - लखबीर सिंह लखा |