Current Date: 14 Jun, 2024
Sabke Ram APP

साई मंत्र - Satyendra Pathak


M:-    ओम साई नमो नमः
श्री साई नमो नमः
जय जय साई नमो नमः
सद्गुरू साई नमो नमः
M:-    ओम साई नमो नमः
श्री साई नमो नमः
जय जय साई नमो नमः
सद्गुरू साई नमो नमः
M:-    ओम साई नमो नमः
श्री साई नमो नमः
जय जय साई नमो नमः
सद्गुरू साई नमो नमः
M:-    ओम साई नमो नमः
श्री साई नमो नमः
जय जय साई नमो नमः
सद्गुरू साई नमो नमः
 

Singer - Satyendra Pathak